نوشین بیکی

نوشین بیکی

نوشین بیکی، داراي ارشد مدیریت صنعتی، امیدوارم با تيم راهی روشن بتوانيم راه های روشنی را در زمینه آموزش الکترونیک خلق کنیم.

نوشته های من